หน่วยวิจัยสารสนเทศประยุกต์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

ติดต่อเรา

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้ง

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150